Obsah

Návštěvní řád

Článek 1 – NÁVŠTĚVNÍ SEZÓNA

 1. Hlavní návštěvní sezóna trvá od 1. dubna do 31. října
 2. Prohlídky se konají: duben a říjen (SO, NE, svátky) 10.00 – 16.00
 • květen – srpen (ÚT –NE) 10.00 – 17.00
 • září (SO, NE, svátky) 10.00 – 17.00
 • listopad – březen - jen ve dny předem stanovené akce
 1. Zámek má dva prohlídkové okruhy. I. Okruh zámek + kaple, II. okruh muzeum vodníků a černého divadla.
 2. Prohlídka zámku je možná jen s průvodcem doplněným o odborný výklad.
 3. Čas prohlídek stanovuje správa zámku.
 4. Začátek prohlídky je možný nejpozději s koncem návštěvní doby, v tuto dobu se uzavírá i pokladna pro prodej vstupenek a upomínkových předmětů.
 5. Délka prohlídky I. okruhu zámku a kaple je cca 45 minut, prohlídka II. okruhu muzea vodníků a černého divadla cca 30 minut.
 6. Zavírací den je pondělí. Pokud je pondělí státem uznávaný svátek, je zámek veřejnosti přístupný.
 7. V dubnu, září a říjnu je zámek přístupný pro předem ohlášené výpravy i od úterý do pátku.
 8. Areál bezplatně přístupných prostor tvoří venkovní nádvoří a oboraparkem.
 9. Rozsah konání kulturních akcí se stanovuje individuálně, lze tak zpoplatnit i venkovní prostory nádvoří, obory a parku.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa zámku, je limitován podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
 2. Výklad se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 4 osob.
 3. Zájemci si mohou prohlídku rezervovat na určité datum a čas. Vstupenku na rezervovanou prohlídku je třeba zakoupit alespoň 10 minut před začátkem prohlídky, jinak nárok na rezervaci zaniká.
 4. Děti ve věku do deseti let mají prohlídku zámku povolenou jendoprovodu dospělých, nebo pedagogického dozoru, kteří zodpovídají za jejich bezpečnost a chování v souladu s požadavky návštěvního řádu.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných částí zámku (všech okruhů) se platí předemhotovosti v českých korunách. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným městysem Choltice. Výměr je umístěn na viditelném místě u pokladny objektu. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců zámku.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).
 3. Vstupenka je platná na daný den v rozsahu návštěvní doby.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkovou trasu, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.
 6. Snížené vstupné platí pro děti od 6 do 15 let, studenty po předložení platného průkazu, invalidy ZTP a ZTP/P. Seniorům po dosažení věku 65 let budou slevy poskytovány po předložení platného průkazu totožnosti.
 7. Vstupné za dítě pětileté a mladší se na hlavním prvním okruhu (zámek, kaple) neplatí. Jinak tomu je na druhém okruhu (muzeum vodníků a černého divadla), vstupné neplatí dítě tříleté a mladší.
 8. Vstupné na kulturní akce se stanovuje cenovým výměrem zvlášť, pro každou akci.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKY

 1. Odpovědnost provozovatele za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 2. Během prohlídky exteriérů a interiérů prosíme návštěvníky, aby věnovali zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě objektu. Rovněž návštěvníky prosíme, aby dbali na svoji bezpečnost anejvyšší míře na bezpečnost svých dětí.
 3. Vstup mimo značené cesty a komunikaceareálu zámku je zakázán!

Článek 5 – OCHRANA PAMÁTKY A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků zámku, vydanýchzájmu jejich bezpečnosti, ochrany památky, bezpečnosti sbírek a bezproblémového zajištění návštěvního provozu. Při neuposlechnutí pokynu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany areálu a sbírek, bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelýmopilosti či požití drog a jiných omamných látek je přístup do areálu zakázán.
 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů se zavazadly, deštníky, kabelami a živými zvířaty.
 4. Vstup do areálu není povolen návštěvníkůmsilně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
 6. Je zakázáno jakkoli znečišťovat, poškozovat a ohrožovat celý areál, jeho sbírky i jiný majetekareálu zámku.
 • ZEJMÉNA JE ZAKÁZÁNO:

 a) Dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich apod.
 b) Opouštět vymezenou trasu a vstupovat do prostor, které nejsou součástí prohlídky objektu.
 c) Fotografovat a filmovatinteriérech zámku a kaple bez zaplacení stanoveného poplatku. Pro komerční, vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely je třeba povolení  správy zámku.
 d) Rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a tranzistorových přijímačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce, nebo  ztěžovat návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodemvykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
 e) Kouřitprostorách celého areálu mimo vyhrazených prostorů a manipulovat s otevřeným ohněm.
 f) Jíst, pítinteriérech zámku, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji apod.
 g) Vhazovat cokoli do kašny, studen, rybníků, potoku, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, plašit zvěř a ptactvo, tábořitareálu objektu, vylepovat zde plakáty a  jinak narušovat klid a pořádek.
 h) Vstupovat na opevněnícelém areálu zámku Choltice.
 i) Vjíždět vozidly do areálu a parkovat mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola lzeobjektu odkládat na vyhrazených místech.
 j) Volné pobíhání psů a jiných zvířatareálu zámku, parku a obory. Jejich přístup do expozic je zakázán.

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude předložena na požádánípokladně zámku. Kromě toho se může návštěvník obrátit ústně, písemně či telefonicky na správu zámku, tel. 737 257 579, email kastelan@choltice.cz, nebo na Úřad městyse Choltice, Pardubická 78, 533 61 Choltice. Tel. 466 972 200, email: podatelna@choltice.cz
 2. Tento návštěvní řád nabývá platnosti dne 1. 4. 2013.